Loading...

info@t-injecta.sk     +421 32 7709 991     

Informovanie dotknutej osoby

Prevádzkovateľ: CHIRANA T. Injecta, a.s., IČO: 36 794 619, Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01, Slovenská republika, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v „IS agenda ochrany osobných údajov“ pri spracovateľskej činnosti, ktorej účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania Právny základ spracúvania Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

agenda práv dotknutých osôb

(vybavovanie žiadostí dotknutých osôb)

zákonná povinnosť vyplývajúca z GDPR/ zákona o ochrane osobných údajov

Žiadatelia/namietajúci:

- osoby v pracovnoprávnych vzťahoch,

- iné fyzické osoby

- spravidla bežné osobné údaje

- prípadne osobitná kategória osobných údajov (vybavovanie žiadosti sa môže dotknúť aj takýchto údajov, napr. uplatnenia práva na prístup ku kópii obsahujúcej citlivé údaje)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb (pozri „Kategórie dotknutých osôb“ v tabuľke) pri spracovateľskej činnosti vykonávanej na konkrétny účel uvedený vyššie (pozri „Účel spracúvania“ v tabuľke).

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:

-       ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ nemôže splniť zákonnú povinnosť- vybaviť žiadosť, resp. námietku).

Likvidácia a vymazávanie osobných údajov:

-          Registratúrne záznamy (listinná alebo elektronická forma obsahujúca osobné údaje) sa bezpečne likvidujú/ vymazávajú len po uplynutí úložnej doby stanovenej riadne schváleným Registratúrnym plánom prevádzkovateľa (bezpečne znamená, že sa nedá obnoviť informačný obsah). Registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou („A“) sa bezpečne odovzdávajú do archívnej starostlivosti.

-          Osobné údaje, ktoré obsahujú registratúrne záznamy a sú spracúvané aj automatizovane (SW, aplikácia), sa vymazávajú najneskôr po uplynutí úložnej doby stanovenej riadne schváleným Registratúrnym plánom, ak sa ďalej nespracúvajú (prípadne niektoré z nich) na iný legálny účel prevádzkovateľa.

-          Nepotrebné dokumenty/ dáta (napr. pracovné poznámky, pracovné kópie dokumentov, chybné výtlačky) sa priebežne bezpečne likvidujú/ vymazávajú, aby sa eliminovalo riziko porušenia ochrany osobných údajov.

Bezpečnému vymazávaniu osobných údajov nesmú brániť výnimky stanovené v platnej legislatíve (pozri čl. 17 Nariadenia GDPR, resp. § 23 zákona o ochrane osobných údajov).

Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr. interné štatistické prehľady, analýzy). Anonymizované údaje už nespadajú pod legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje, sú:

- tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (napr. advokát),

- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa ich týkajú),

- oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené osoby vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti),

- sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (podľa aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov),

- spoločný prevádzkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (podľa aktuálneho zoznamu spoločných prevádzkovateľov).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám, ktoré nie sú považované za príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone dozoru).

Dotknutá osoba má právo: žiadať prístup k svojim osobným údajom, žiadať opravu svojich osobných údajov, žiadať vymazanie svojich osobných údajov, žiadať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje:

-          automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,

-          prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo členských štátov) alebo medzinárodnej organizácie.

Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:

- písomne v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti: CHIRANA T. Injecta, a.s., IČO: 36 794 619, Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01, Slovenská republika,

- elektronicky na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

- odporúčame použiť elektronický formulár prístupný na webovom sídle prevádzkovateľa.

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu, ktorý môžu dotknuté osoby použiť, je dostupný aj na webovom sídle tohto úradu).